Διδάσκαλοι

1850
1850, [Τ.Ε.,Α΄, 29],[Γεδεών, εν Απομνημονεύμασι, Αθ. 1932].