Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄,359], [Γ. Παπανδρέου "Επετηρίδα Καλαβρύτων", 1906]