Διδάσκαλοι

έπειτα επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων, τέλος του 17ου αιώνα έως 1710