Διδάσκαλοι

1642
1662
1642-1662 και για λίγο το 1680 και το 1681