Σχολάρχες

1818
(1818-) [Χ. Βουλοδήμος, Α΄ 50ετηρίς της εν Οδησσώ Ελληνικής Σχολής]