Χειρόγραφα

C. Cremonini explicatio in primum librum de anima. C. Cremonini tractatus de opionibus.
Φιλοσοφία
1601
1700
Άγνωστος
19x14,3
φφ. 80
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
202
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Στην αρχή του χργφ. Υπάρχει χαλκογραφία που απεικονίζει τον Καίσαρα Κρεμονίνι. Στο περιθώριο υπάρχει σημείωση: "Εκ των Δοσιθέου Ιεροσολύμων και του Αγίου Τάφου 1675"
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη