Χειρόγραφα

Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα. Εις το περί ερμηνείας του Αριστοτέλους υπομνήματα. Εις τα πρότερα αναλυτικά
Λογική
1687
1687
Άγνωστος
19,6x14,2
φφ. Ι-ΙΙΙ + 1-293 (+74α) 1) φφ. 1-178ν + 74α, 2) φφ. 179-212, 3) φφ. 213-293ν
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3170
Στάχωσις αρχική, πινακίδες από χαρτόνιον επενδεδυμένον με δέρμα, 208x148. Σημείωση του γραφέως στο φ. 293ν: αχπζ΄ μαΐω. Τέλος απάσης της λογικής πραγματείας
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη