Χειρόγραφα

Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου, Σύνοψις της λογικής έξεως γενική. Νικομάχου Γερασηνού, Αριθμητικής εισαγωγής των εις δύο, το α (ον) όπερ εξηγείται ο φιλόσοφος Πρόκλος. Ευκλείδου (Το πρώτον) Στοιχείον α (ον). Εκ των Θέωνος συνουσιών όροι. Καθόλου περί αι
Αριθμητική-Λογική
1711
1711
1711-12-18 01:34:52
Ιωάννινα
22x16,1
φφ. 1-209 (+119α), 1) 1-26ν, 2) 27-105ν, 3) 107-174, 4) 178-195
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3163
Στάχωσις αρχική, πινακίδες από ξύλον επενδεδυμένον με δέρμα, 230x160: Έγκαυστοι διακοσμήσεις και παραστάσεις. (Σημείωση: Πεφιλοπόνηται η παρούσα εισαγωγική λογική έξις Αναστασίω τω Παπαβασιλοπούλω τω εξ Ιωαννίνων, χαριζομένω τω αιτήσαντι κατά το αχ ς΄ έτο
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη