Χειρόγραφα

1) Εισαγωγή λογική, εν επιτομής είδει, εις άπασαν την του Αριστοτέλους διαλεκτικήν πραγματείαν, εκδοθείσα παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, γραφείσα δε παρά του εξ Ιωαννίνων Στεφάνου Τζιγαρά. 3) Ζητήματα προοιμιακά εις την του φιλοσόφου [Αριστοτέλους] Λο
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5489-1369
Χαρτί 8. Το 1) ελλιπές
Αριστοτέλης Λογική
ΒΒ 1124