Χειρόγραφα

1) Εις τας δέκα κατηγορίας του Αριστοτέλους παραφράσεις τε και ζητήματα παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα. 2) Εις άπασαν την φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα.
Φυσική
1640
1640
1640-11-01 01:34:52
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4352-232
Χαρτί 8. (μόνο το πρώτο βιβλίο κολοβό)
Αριστοτέλης, Λογική, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124