ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Βάγκοι

οι τράπεζες. Εις τας μεγάλας εμπορικάς πό­λεις, ως εις το Αμστερδάμ, Χαμβούργον, Βενετίαν, Γένουαν και εις λοιπάς, εσυστήθη-σαν, προς ευκολίαν των πραγματευτών και Τραπεζιτών, Βάγκοι. Είναι τόποι (οίκοι), όπου οι πλούσιοι, υπό την εγύησιν της διοικήσεως, καταβάλουσι τα χρήματά των πραγματικώς, δια τα οποία ο Βάγκος, δια μικράν τινα πληρωμήν, κρατεί λογαρι-ασμόν εις τα κατάστιχά του, εν οις κρατεί λογαριασμόν (παρτίδα) δια το καθ’ ένα, όστις έχει εις τον Βάγκον χρήματα, εις την οποία πιστούται δι’ όσα δίδει και χρεούται δια όσα λαμβάνει. (τράπεζα)

181