ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρόνος

η διαμονή και διάρκεια των όντων, δηλαδή η πρόοδος της ύπαρξής τους, η προαγωγή και η προέκταση-διατήρησή τους. Ο χρό­νος δεν είναι πραγματική ουσία. Την έννοια του χρόνου τη φέρουμε αντιλαμβανό­μενοι την πρόοδο και παράσταση της ύπαρξης των πραγμάτων που διαδέχονται το ένα το άλο. Χωρίς αυτή τη διαδοχή δεν μπορεί να νοηθεί χρόνος, επομένως δεν υπάρχει πριν από τη σύσταση των όντων. Διαιρείται σε αόριστο και ορισμένο, σε απόλυτο, αληθή, μαθηματικό και σχετικό ή ανώμαλο. Κοινότερο και συνηθέστερο μέτρο του χρόνου είναι η κίνηση. Τα λικνικά ωρολόγια (εκκρεμή) προσφέρονται για την ακριβή καταμέτρηση των διαστημάτων του χρόνου.

73-76