ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πνευματοχημικά εργαστήρια

μέθοδοι με τις οποίες καθί­σταται δυνατή η εύκολη εξαγωγή, συλογή και μεταφορά των αεροειδών σωμάτων. Σημαντική στον τομέα αυτό η συμβολή του Πριεστλέϋου. Για όσα πνεύματα δεν διαλύονται από το ύδωρ, μεταχειριζόμαστε το υδροπνευματικό εργαστήριο, δηλα­δή εργαστήριο με ύδωρ, ενώ για όσα διαλύονται έχουμε το εργαστήριο με υδράρ­γυρο.

269