ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραγελματίαι (κομμισιονάριοι)

όσοι δια λογαρι­ασμό και με παραγελία άλων εμπορεύονται, λαμβάνοντας ως κέρδος μίσθωμα επί τοις %, το οποίον ονομάζεται Προβλεπτήριον και από τους Ιταλούς Provisione[=προμήθεια].

5-6