ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κορίνθου
Κόρινθος
Η σχολή υπάρχει τον13ο αιώνα. Κλείνει κατά την επανάσταση του 1821 [Τ.Ε.,Α',334]
Ιωάσαφ, διάκονος εκ Θεραπείων,1790-1819
Μακάριος Νοταράς (+1805), 1748-1749
Λέων Μακρός Μανουήλ, πριν το 1212.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.