ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βλαχ Σαράϊ
Βλαχ Σαράϊ
Θεόκτιστος, μοναχός, [Τ.Ε.,Α΄,σ.36], [Γεδεών, ΧΠΑ,σ. 214],
(1) Η σχολή ήταν μάλλον ιδιωτική. [Τ.Ε.,Α΄,36]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.