ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τσιμπαλή
Τσιμπαλή-Κωνσταντινούπολη
Πριν το 1770
Χριστόδουλος Κοκκινάκης, 1850, [Τ.Ε.,Α΄, 29],[Γεδεών, εν Απομνημονεύμασι, Αθ. 1932].
Μισθός διδασκάλου 15 γρόσια μηνιαίως το διάστημα 1770-1771. Την οικονομική βοήθεια έδιδε η σχολή Κοντοσκαλίου, [Τ.Ε., Α΄, 29].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.