ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος I (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Αφιέρωση
 Τοις αναγινώσκουσι
 Πίναξ κεφαλαιώδης
 Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Σειρά στοιχειώδης των Μαθηματικών πραγματειών
 Έννοιαι προκαταρκτικαί εις άπασαν εν γένει την Μαθηματικήν
 Αριθμητικής Τμήμα Α'
 Αριθμητικής Τμήμα Β'. Περί κλασμάτων
 Αριθμητικής Τμήμα Γ'. Περί Μεθόδων
 Συμβολικού Λογισμού Τμήμα Α', εν ώ περιέχονται οι αρχοειδέστεραι αυτού πράξεις
 Συμβολικού Λογισμού Τμήμα Β'. Περί Λόγων και Αναλογιών

Βιέννη
1807