ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ιστορίας του Εμπορίου επιτομή (Βιέννη, 1809)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Τμήμα Α'. Περί της αρχαιοτέρας ιστορίας της πραγματείας παρά τοις ανατολικοίς μέχρι της πτώσεως του Ρωμαϊκού βασιλείου κατά την πέμπτην εκατονταετηρίδα της Ενσάρκου οικονομίας
 Τμήμα Β'. Μέσος χρόνος της πραγματείας παρά τοις Ιταλοίς και Γερμανοίς μέχρι της ευρέσεως των Ανατολικών και Δυτικών Ινδιών κατά την ιστ' εκατονταετηρίδα
 Τμήμα Γ'. Νεωτέρα ιστορία της πραγματείας αρχίζουσα από της ευρέσεως των ανατολικών, και δυτικών Ινδιών, και τελειόνουσα έως των τωρινών καιρών
 Παροράματα

Βιέννη
1809