ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 8 (Bιέννη 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πτηνά αξιοσημείωτα
 Σκομβροί διάφοροι
 Φυτά ιατρικά
 Στέφανοι των παλαιών
 Τηλεγράφοι
 Πτηνά τελματοδίαιτα διάφορα
 Φυτά φαρμακερά
 Κρυσταλλώνες των ’λπεων
 Όρη χιονοσκέπαστα
 Όργανα μουσικά των παλαιών. Aυλοί, Κρόταλα και Κύμβαλα
 Όργανα μουσικά των παλαιών. Λύραι και Κιθάραι
 Φυτά αξιόλογα
 Έντομα της Κίνας
 Πτηνά σπάνια της Γερμανίας
 ’νθη της Κίνας
 Προσωπεία των παλαιών
 Ψυχαί της Κίνας
 Ρόδα διάφορα
 Πτηνά θηρευτικά της Γερμανίας
 Ωραίαι ξέναι Περιστεραί
 Ψυχαί σουρινάμιαι
 Οψάρια ποτάμια της Γερμανίας
 Ρόδα διάφορα
 Ναυμαχεία των παλαιών
 Ονίσκοι διάφοροι
 Ψυχαί σουρινάμιαι
 Πτηνά ασιανά
 Η Αεροναυτιλία
 Περίεργα των Αρκτικών Τόπων
 Πτηνά αξιόλογα
 Έντομα αξιόλογα
 Τρία είδη Πιθήκων
 Κήτη και Δελφίνες
 Φύκη διάφορα
 Πτηνά ξένα
 Πέντε είδη Πιθήκων
 Είδη Φωκών
 Σκώληκες εντόσθιοι
 Φύκη
 Μάκοι διάφοροι
 Δύο αξιόλογα Κήτη
 Μικρά και μεγάλα είδη Φωκών
 Έχιδναι ευποίκιλοι
 Ρόδα διάφορα
 Τετράποδα αξιόλογα
 Δελφίνες
 Σαύραι
 Όφεις τυφλίται
 Ρόδα διάφορα
 Πίναξ των εν τω Oγδόω Tόμω Aντικειμένων

Βιέννη
1812