ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 10 (Βιέννη 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Διάφοροι ξέναι Γλαύκες.
 Ψυχαί ξέναι.
 Καραβίς η ποταμία.
 Καταρράκται.
 Πανηγυρικοί αγώνες των Αλπίων Ποιμένων.
 ’νθη περικαλλή.
 Μαλάκια.
 Ωραίαι Ψυχαί της Γερμανίας.
 Κρυσταλλοπεδιάδες και Κρυσταλλόνησοι.
 Ρόδα διάφορα.
 Τάγματα ιππικά.
 Τάγματα ιππικά διάφορα.
 Πτηνά αφρικανά.
 Ωραίαι Ψυχαί της Γερμανίας.
 Λωτός ο αιγύπτιος.
 Διάφορα ιππικά Τάγματα.
 Σπάνιαι νυκτεριναί Ψυχαί της Γερμανίας.
 Δένδρα άγρια της Γερμανίας.
 Μαλάκια.
 Φυσικά φαινόμενα της ’ρκτου.
 Ζώα γαλακτοτρόφα αξιοσημείωτα.
 Έντομα αξιοσημείωτα.
 Ψυχαί ωραίαι λυκαυγείς γερμανικαί.
 Οπωρικά της Γερμανίας.
 Ρόδα διάφορα.
 Πτηνά ωδικά.
 Δένδρα άγρια γερμανικά.
 Φυτά οπωροφόρα της Γερμανίας.
 Ψυχαί περικαλλείς ξέναι.
 ’ντρα αξιόλογα.
 Ξένα ωραία Πτηνά.
 ’γρια Οπωρικά.
 Ο Μυρμηκολέων εν τη αυτού θηρευτική φωλέα.
 Μυία οικιακή δια του μικροσκοπίου θεωρουμένη.
 Ρόδα διάφορα.
 Ωραία ξένα Πτηνά.
 Οπωρικά της Γερμανίας.
 Ψυχαί νυκτεριναί της Γερμανίας.
 Αξιοσημείωτοι ορειναί δίοδοι της Ελβετίας.
 Ρόδων είδη.
 Πτηνά αξιοσημείωτα ξένα.
 Ραγαλίδες.
 Ακολουθία των Ραγαλίδων.
 Μικροσκοπικά Παρατηρήματα της των μετάλλων αποκρυσταλλώσεως.
 Το εν τη Μόσκβα παλάτιον των παλαιών βασιλέων.
 Ο Κόνδορ.
 Φυτά ιατρικά.
 Ψυχαί ωραίαι της Γερμανίας.
 Πνεύμων ο Ωτιοφόρος.
 Το εν τη Στρασβούργη Μίνστερ.
 Πίναξ των Αντικειμένων.

Βιέννη
1812