ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχείων Mαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων, τόμος Α' (Μόσχα, 1798)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Τω εντευξομένω
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
 Εισαγωγή των της Φυσικής στοιχείων
 Αρχή των της Φυσικής στοιχείων
 Κεφάλαιον Α'. Περί των του Σώματος Αρχών
 Κεφάλαιον Β'. Περί Σώματος, Κατηγορουμένων, Ιδιοτήτων, και Φύσεως αυτού
 Κεφάλαιον Γ'. Περί Εκτάσεως, και της ανηκούσης αυτή Διαιρέσεως
 Κεφάλαιον Δ'. Περί του των Σωμάτων Σχήματος
 Κεφάλαιον Ε'. Περί της των Σωμάτων Στερρότητος, και των εν αυτοίς Πόρων
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί της των Σωμάτων Αδρανείας
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί ελκτικής Δυνάμεως
 Κεφάλαιον Η'. Περί Βαρύτητος
 Κεφάλαιον Θ'. Περί Τόπου, και Χρόνου
 Κεφάλαιον Ι'. Περί Κινήσεως
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί Ηρεμίας
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί των Δυνάμεων των κινηθέντων Σωμάτων
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί Κενού
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί Μηχανικής
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί Ζυγού
 Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί Μοχλού
 Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί Τροχού, και ’ξονος Εντροχίου
 Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί Σφηνός, κεκλιμένου Επιπέδου, και Κοχλίου
 Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί συνθέτων μηχανικών Οργάνων
 Κεφάλαιον Κ'. Περί της των μηχανικών Οργάνων Τριβής
 Κεφάλαιον ΚΑ'. Περί συνθέτου Κινήσεως
 Κεφάλαιον ΚΒ'. Περί Καταβάσεως των Σωμάτων δι' Επιπέδων κεκλιμένων
 Κεφάλαιον ΚΓ'. Περί της των Εκκρεμών Περιαγωγής
 Κεφάλαιον ΚΔ'. Περί της των ριπτομένων Σωμάτων Κινήσεως
 Κεφάλαιον ΚΕ'. Περί Συγκρούσεως των Σωμάτων
 Κεφάλαιον ΚΣΤ'. Περί Κεντρικών Δυνάμεων
 Κεφάλαιον ΚΖ'. Περί Ρευστών
 Κεφάλαιον ΚΗ'. Περί Υγροστατικής, και της εκ των Ρευστών Καταθλίψεως
 Κεφάλαιον ΚΘ'. Περί της των Στερεών, και Ρευστών ειδικής Βαρύτητος
 Κεφάλαιον Λ'. Περί της των Στερεών τε και Ρευστών εν τοις Ρευστοίς Καταδύσεως
 Κεφάλαιον ΛΑ'. Περί Υδραυλικής, και της εκ των Δοχείων Ροής των Ρευστών
 Κεφάλαιον ΛΒ'. Περί της δι' Αυλάκων, και Σιφώνων Ροής των Ρευστών
 Έλεγχος των εν τη βίβλω
 Παροράματα
 Πίνακες σχημάτων

Μόσχα
1798