ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Χημική φιλοσοφία, ή στοιχειώδεις αλήθειαι της νεωτέρας Xημικής (Βιέννη, 1802)

pdf16

view

Εικόνα εξωφύλλου
Εξώφυλλο
 Αφιέρωση
 Πρόλογος
Ηρωελεγείον
 Πίναξ κεφαλαιώδης
 Προδιοίκησις
Επίγραμμα
 Χημική Φιλοσοφία

 Κεφ. Α'. Ενέργεια του Φωτιστικού
 Κεφ. Β'. Ενέργεια του Θερμαντικού
 Κεφ. Γ'. Ενέργεια του Αέρος
 Κεφ. Δ'. Φύσις και ενέργεια του Ύδατος
 Κεφ. Ε'. Φύσις και ενέργεια των Γαιών, και Αλκαλίων
 Κεφ. ΣΤ'. Φύσις των Φλογιστών Σωμάτων
 Κεφ. Ζ'. Γένεσις και Ανάλυσις των Οξέων
 Κεφ. Η'. Σύνθεσις των Οξέων μετά των Γαιών και Αλκαλίων
 Κεφ. Θ'. Οξύδωσις και διάλυσις των Μετάλλων
 Κεφ. Ι'. Φύσις και γένεσις των Φυτικών Υλών
 Κεφ. ΙΑ'. Γένεσις και ποιότης των ζωωδών ουσιών. Θεωρία της μεταβάσεως των Φυτικών υλών εις ζωώδεις
 Κεφ. ΙΒ'. Αυτόματος ανάλυσις των Φυτικών και ζωτικών Υλών
 Έλεγχος των περιεχομένων
Παροράματα

Βιέννη
1802