ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πρακτική Aριθμητική, τόμος Α' (Βιέννη, 1820)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Αφιερώσεις
 Πίναξ του πρώτου τόμου
 Τόμος Πρώτος
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
 ΚΕΦ'. Α'. Σύντομος Παράστασις των Αριθμών, και του αριθμείν εν γένει 
 ΚΕΦ'. Β'. Περί Αριθμήσεως, ήτοι πώς γράφονται και προφέρονται οι Αριθμοί με τα λεγόμενα ψηφία
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
 Περί των τεσσάρων Ειδών της Αριθμητικής
 Εισαγωγή του λογαριάζειν εν γένει
 ΚΕΦ. Α'. Περί Αθροισμού εν ανωνύμοις ακεραίοις Αριθμοίς
 ΚΕΦ. Β'. Περί Αφαιρέσεως
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Δοκιμής τούτε Αθροισμού και Αφαιρέσεως
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Πολλαπλασιασμού εν ακεραίοις Αριθμοίς 
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Διαιρέσεως εν ακεραίοις Αριθμοίς
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Δοκιμής του Πολλαπλασιασμού και Διαιρέσεως
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Αναλύσεως
 ΚΕΦ. Η'. Περί Επαναγωγής
 ΚΕΦ. Θ'. Συντομίαι ωφέλιμαι εν τω πολλαπλασιάζειν και διαιρείν 
 ΚΕΦ. Ι'. Περί Λογαριασμών χρημάτων 
 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
 Περί των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Α'. Περί των Κλασμάτων εν γένει, και της δηλώσεως αυτών
 ΚΕΦ. Β'. Περί Διαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Μεταφοράς των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Δ'. Περί του κοινού Διαιρέτου δύο Αριθμών, είτουν του Κλάσματος εν γένει
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Αθροισμού των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Αφαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Πολλαπλασιασμού των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Η'. Περί Διαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Θ'. Περί Αναλύσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Ι'. Περί Επαναγωγής των Κλασμάτων

Βιέννη
1820