ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aριθμητικής και Aλγέβρης, τόμος Γ' & Δ' (Βιέννη, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Βιβλίον Β'. Περί Λόγου και των ποικίλων αυτού σχέσεων

 Τμήμα Α'. Περί της των Λόγων παραβολής
 Μέρος Β'. Περί τάξεως και ακολουθίας λόγων, ήτοι Περί Σειρών

 Τμήμα Α'. Περί Αριθμητικής Σειράς
 Μέρος Β'. Περί Γεωμετρικής Σειράς
 Κόμμα Β'. Περί Λογαρίθμων
 Βιβλίον Γ'. Περί Απείρου

 Τμήμα Α'. Περί της του Απείρου εκτυλίσσεως

 Κεφ.Α'. Περί των τεσσάρων εργασιών των απείρως μεγίστων και ελαχίστων
 Κεφ.Β'. Περί του πώς έκαστον ποσόν εις απείρους εκτυλίεται σειράς
 Κεφ.Γ'. Περί διαφόρων εκφράσεων των συνεργασιών, και πώς δι αυτών εκάστη έκφρασις εις άπειρον νεταβαίνει σειράν
 Κεφ.Δ'. Πώς η κλασματική συνεργασία εις μερικά κλάσματα μεταβάλλεται
 Κεφ.Ε'. Περί μεθόδου των αντιστρεπτικών σειρών, ή πώς αι σειραί αντιστρέφουσι
 Κεφ.ΣΤ'. Περί χρήσεως των σειρών επί της κατασκευής των λογαρίθμων
 Κεφ.Ζ'. Χρήσις των σειρών προς καθόλου ανάλυσιν των δυνάμεων και απόδειξις του Διωνύμου
 Κεφ.Η'. Περί Ανακεφαλαιώσεώς τινων κατά μέρος μεν πεπερασμένων, κατά μέρος δε απείρων σειρών
 Τμήμα Β'. Περί Ευρέσεως των παραγόντων του μηδενικού

 Μέρος Α'. Περί ανωτέρων εξισώσεων
 Μέρος Β'. Περί αορίστων προβλημάτων

Βιέννη
1816