ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην (Βενετία, 1759)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τους αναγιγνώσκοντας
 Λογική Αριστοτελική. 
 Προοίμιον 
 Προλεγόμενα της Λογικής
 Περί Νοός
 Περί Σοφίας
 Περί Επιστήμης
 Περί Φρονήσεως
 Περί Τέχνης
 Περί Λογικής
 Διάλεξις περί των νοερών εννοιών, ήτοι διανοητικών ενεργιών 
 Μέρος Α' Της Λογικής. Περί πρώτης ενεργείας του νοός, ήγουν περί Επιλήψεως, και περί των όρων
 Κεφ. Α'. 
 Κεφ. Β'. 
 Κεφ. Γ'. Περί της διαφοράς του σημαντικού όρου
 Κεφ. Δ'. Περί των του Όρου ιδιοτήτων, και υποθέσεων
 Κεφ. Ε'. Περί των άλλων του όρου ιδιοτήτων
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των πέντε φωνών του Πορφυρίου
 Κεφ. Ζ'. 
 Μέρος Β' Της Λογικής. Περί της δευτέρας ενεργείας, ήγουν περί Κρίσεως, και προτάσεως
 Κέφ. Α'. Περί Ονόματος, ρήματος, και λόγου 
 Κεφ. Γ'. Τι είναι η πρότασις, και πόσα τα είδη αυτής
 Κεφ. Γ'. 
 Κεφ. Ε'. Περί της αντιθέσεως των προτάσεων
 Κεφ. ΣΤ'. Περί ισοδυναμίας, και αντιστροφής των προτάσεων
 Κεφ. Ζ'. Περί του ορισμού
 Κεφ. Η'. Περί διαιρέσεως
 Μέρος Γ' Της Λογικής. Περί της τρίτης ενεργείας του νοός, ήγουν περί του επιχειρήματος
 Κεφ. Α'. Περί επιχειρήσεως, και των ειδών αυτής
 Κεφ. Β'. Περί της φύσεως του Συλλογισμού
 Κεφ. Γ'. 
 Κεφ. Δ'. Παράδειγμα των τρόπων εις κάθε σχήμα
 Κεφ. Ε'. Περί των ιδιοτήτων του συλλογισμού, ήγουν περί της αποδείξως, και αναγωγής αυτού
 Κεφ. ΣΤ'. Περί της διαρέσεως του συλλογισμού
 Κεφ. Ζ'. Περί του σοφιστικού Συλλογισμού
 Κεφ. Η'. 
 Πίναξ Των περιεχομένων εν τη λογική
 Διόρθωσις των σφαλμάτων...

Βενετία
1759