ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aλγέβρας (Χάλλη, 1806)

pdf16

view

 Εισαγωγή εις την Μαθηματικήν
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. ΑΛΓΕΒΡΑ
 Τμήμα Α΄. Περί των Αρκτικών της Αλγέβρας Πράξεων
26
 Μέρος Α΄.Περί των Ολοσχερών, ήτοι Ακεραίων Ποσοτήτων
 Μέρος Β΄.Περί φύσεως,και της διαφόρου των κλασματωδών ποσοτήτων αλλοιώσεως
 Τμήμα Β΄.Περί της των Δυνάμεων συνθέσεως τε και αναλύσεως
 Κεφάλαιον Α΄.Περί φύσεως και γενέσεως των δυνάμεων
 Κεφάλαιον Β΄.Περί της των ριζών εξαγωγής από των εντελών τε και ατελών αλγεβρικών δυνάμεων
 Κεφάλαιον Γ΄.Περι της εν αριθμοίς εξαγωγής των ριζων
 Κεφάλαιον Δ΄.Περί των ριζικών και αλόγων ποσοτήτων,και των κατα αυτάς μεθόξδων
 Τμήμα Γ΄.Περί Εξισώσεων και της τούτων αναλύσεως
 Κεφάλαιον Α΄.Περί φύσεως και της διαφόρου των εξισώσεων αλλοιώσεως
 Κεφάλαιον Β΄.Περί της των απλών εξισώσεων αναλύσεως
 Τμήμα Δ΄.Περί της των ποσοτήτων διαφόρου σχέσεως
419
 Κεφάλαιον Α΄.Περί Λόγων
 Κεφάλαιον Β΄.Περί Αναλογιών
 Κεφάλαιον Γ'. Περί Προόδων
 Κεφάλαιον Δ΄.Περί Λογαρίθμων
 Κεφάλαιον Ε΄.Περί Σειρών,εν αις και περί των απεραντομεγεθών
 Πίναξ των του Ενρίκου Βριγγίου Λογαρίθμων
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
 Σφαλμάτων Γενικοτέρων ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Χάλλη
1806