ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον την τε πρακτικήν αριθμητικήν... (Βενετία, 1568)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πρόλογος
 Πίναξ του παρόντος Βιβλίου
 Σημεία ψηφίων των τε Ελλήνων, και Ιταλών, και Τούρκων
 Περί του αριθμού των ψηφίων εν συνθέσει
 Περί του πώς να στρώνεις τα ψηφία, και πώς να γνωρίζεις κάθε μέτρον πόσα λέγονται
 Ψηφοφορία των ψηφίων
 Περί συνάψεως, ήγουν σουμαρισμού και τι εστί σύναψις
 Περί του υφυλμού και τι εστί υφυλμός
 Έτερος υφυλμός
 Έτερος υφυλμός εις άλλον τρόπον
 Περί πολυπλασιασμού και τι εστί πολυπλασιασμός
 Έτερος πολυπλασιασμός και περί δοκιμής του πολυπλασιασμού των εννέα και των επτά
 Έτερος πολυπλασιασμός
 Έτερος πολυπλασιασμός με νούλες πολλά εύκολος
 Περί του πώς να κάμνης να έρχουνται όλα τα υποκάτω ψηφία του πολυπλασιασμού ίσια
 Περί μερισμού και τι εστί μερισμός
 Έτερος μερισμός με δύο ψηφία υποκάτω και περί δοκιμής αυτού
 Έτερος μερισμός με τριά ψηφία υποκάτω
 Έτερος μερισμός, ήγουν άσπρα να τα κάμης φλουρία, ή φλουρία να τα μερίσης εις ανθρώπους
 Περί σουμαρισμού και υφειλμού των φλουρίων, με άσπρα και με φόλες
 Έτερος μερισμός εις άλλον τρόπον με ένα ψηφίν υποκάτω
 Έτερος μερισμός 10 με 100 και 1000 και όσα είναι με νούλες
 Περί τζακισμάτων και τι εστί τζάκισμα και πώς γράφονται
 Περί συνάψεως των ειλημάτων, και τι εστί σύναψις ειλημάτων
 Περί υφειλμού των τζακισμάτων, και τι εστί υφειλμός των τζακισμάτων
 Περί σχισμού και τι εστί σχισμός, και πως σχίζονται τα τζακίσματα
 Ετέρα μέθοδος του σχισμού, και πλέον βεβαιωτέρα
 Έτερος σουμαρισμός με τζακίσματα
 Έτερος υφειλμός και η δοκιμή του άνωθεν σουμαρισμού
 Έτερος σουμαρισμός δύο τζακισμάτων
 Έτερος υφειλμός τζακισμάτων
 Σουμαρισμός τριών τζακισμάτων
 Έτερος σουμαρισμός με ακέραια και τζακίσματα εις άλλον τρόπον
 Έτερος υφειλμός και η δοκιμή του αυτής
 Περί πολυπλασιασμού με τζακίσματα, και τι εστί πολυπλασιασμός τζακισμάτων
 Περί μερισμού με τζακίσματα και τι εστί μερισμός τζακισμάτων
 Έτερος πολυπλασιασμός με τζακίσματα
 ’λλος μερισμός με τζακίσματα, και η δοκιμή του άνωθεν πολυπλασιασμού
 Έτερος πολυπλασιασμός ακέραια, με ακέραια και τζάκισμα
 Έτερος μερισμός ακέραια, με ακέραια και τζάκισμα, και η δοκιμή του άνωθεν πολυπλασιασμού
 Έτερος πολυπλασιασμός ακέραια με τζακίσματα μόνον
 Έτερος μερισμός ακέραια και τζάκισμα, με τζάκισμα, και η δοκιμή του άνωθεν πολυπλασιασμού
 Έτερος πολυπλασιασμός ακέραια και τζακίσματα με τζάκισμα
 Έτερος μερισμός ακέραια με τζάκισμα
 Πολυπλασιασμός δύο τζακισμάτων
 Μερισμός δύο τζακισμάτων
 Πολυπλασιασμός ακέραια, με ακέραια και τζακίσμα εις άλλον τρόπον
 Έτερος πολυπλασιασμός εις μερικά τζακίσματα
 Περί της μεθόδου των τριών
 Λογαριασμοί της μεθόδου των τριών διάφοροι
 Περί της μεθόδου των τριών με τζακίσματα
 Περί της μεθόδου των τριών της λεγομένης ανάπαλης
 Περί της αυτής με τζακίσματα
 Περί της μεθόδου των ε'
 Περί της αυτής μεθόδου με τζακίσματα
 Περί της μεθόδου των ζ'
 Περί της αυτής με τζακίσματα
 Περί συντροφιών
 Συντροφία με μήνες
 Ετέρα συντροφία τινών δουλευτάδων
 Μοιρασία ζημίας
 Έτερα συντροφία δύο στρατιωτών
 Συντροφία με τζακίσματα
 Μοιρασία σταμένων εις συντρόφους
 Περί πού να προσθένης νούλες και πού να κόπτης
 Περί κουμερκίου
 Λογαριασμοί τινές, δια το διάφορον της πραγματίας πολλά εύμορφοι
 Περί διαφόρων αλλαξιών
 Έτερος λογαριασμός και αυτός της πραγματίας
 Περί διαφοράς πανίων
 Περί ταξιδίων
 Περί διαφοράς δρόμου καραβίων, και ολάκιδων και στρατοκόπων
 Ετέρα στρώσις των ψηφίων της μεθόδου των ε' και περί δοκιμής αυτής δια της μεθόδου των τριών
 Εις πόσαις ογγίαις, ή αξάγια ή κουκκία μερίζεται η κάθε λίξα και πόσα νομίσματα κόπτονται
 Περί χωρίσεως σμίξεως και περί τιμής σμίξεως και διαφορά αυτής
 Περί του πώς να εύρης ύψος πύργου ή άλλου τινός πράγματος
 Περί μοιρασιάς σταμένων διαθήκης τινός ανθρώπου
 Περί ευρέσεως μαθητών
 Περί δύο ανθρώπων που εξάγκλεισαν ένα πηγάδι
 Περί τινός ανθρώπου που εσυμφώνησεν και έκτισεν ένα σπήτι, και εις το τέλος έκαμεν λογαριασμόν και δεν επληρώθη
 Περί ευρέσεως πηχών εκ της διαφοράς.
 Περί ευρέσεως αριθμού ο οποίος εμοιράσθη εις δύο μέρη, εις πόσα εμοιράσθη
 Περί του πώς να εύρεις αριθμόν απο την διαφοράν
 Περί του πώς να εύρεις πόσα έβαλεν τις άνθρωπος εις τον νούν του
 Περί του πώς να εύρεις τριών ανθρώπων εκ της διαφοράς πόσα στάμενα έχη ο καθείς εις το πουγγί του
 Περί του πώς να εύρεις ένα δακτυλίδιον εις μίαν συντροφίαν ποίος το επήρεν και εις ποιόν χέρι και δάκτυλον, και αρμόν το βαστά
 Περί του πώς να εύρης τινάς ανθρώπους πού ήσαν τρείς γενεαίς πόσοι ήσαν από κάθε γενεάν εκ της διαφοράς
 Περί του πώς ευρίσκειν το άγιον Πάσχα, και πάντα τα ακόλουθα αυτού αεί και πάντοτε
 Περί του πώς ευρίσκειν το παλαιόν έτος ή το νέον
 Περί του πόσον κύκλον έχει ο ήλιος και πόσον η σελήνη και πώς ευρίσκειν αυτούς
 Περί ινδικτιώνος και βισέκτου, και πώς ευρίσκειν αυτές
 Περί του πώς να ευρίσκεις το νομικόν φάσκα
 Περί του πώς να ευρίσκεις εν ποιά ημέρα άρχεται ο μήνας
 Περί του πώς να ευρίσκεις το άγιον Πάσχα και την αποκρίαν
 Περί του πώς να ευρίσκεις πότε άρχεται το τριώδιον, και τον ήχον και το εωθινόν
 Περί του πώς να ευρίσκεις των αγίων πάντων, και πόσαι ημέραι είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων
 Ερμηνεία περί του πώς να ευρίσκειν τέλειον Πασχάλιον εις γεγραμμένα κανόνια
 Κανόνιον του ευρίσκειν το άγιον Πάσχα
 Έτερον κανόνιον του ευρίσκειν τον ήχον και το εωθινόν όταν άρχεται το Τριώδιον
 Έτερον κανόνιον του ευρίσκειν την παραμονήν των Χριστουγέννων, την τε αποκρέαν και πάντα τα άλλα
 Έτερον κανόνιον του ευρίσκειν εις τας πόσας του Μηνός ημέρας ώρας τε και στιγμαίς γίνεται η γέννα της σελήνης
 Έτερον κανόνιον του ευρίσκειν εν ποία ημέρα άρχεται ο μήνας
 Περί των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού
 Χειρόγραφες Σημειώσεις

Βενετία
1568