ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Α'. (Βιέννη, 1799)

pdf16

view

Εικόνα εξωφύλλου
Εξώφυλλο
 Αφιέρωση
 Τοις Εντευξομένοις
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
 Εισαγωγή
 Μέρος Πρώτον
 Κεφ. Α'. Περί της κοινής Φύσεως, και περί των ιδιοτήτων όλων των φυσικών Σωμάτων 
 Κεφ. Β'. Περί Εκτάσεως, Μεγέθους, και περί διαστάσεων των Σωμάτων
 Κεφ. Γ'. Περί διαιρέσεως της Ύλης, περί απείρου αυτής, περί ευαγωγότητος και θαυμασίου διαιρέσεως διαφόρων Σωμάτων
 Κεφ. Δ'.Περί Στερρότητος, και Σχήματος των Σωμάτων
 Κεφ. Ε'. Περί Κινήσεως, και Ηρεμίας
 Κεφ. ΣΤ'. Περί του Φωτός
 Κεφ.. Ζ'. Περί Χρωμάτων του Φωτός, και των φυσικών Σωμάτων
 Κεφ. Η'. Περί Ήχου
 Κεφ. Θ'. Περί Βαρύτητος και Κουφότητος, περί Ελκτικής δυνάμεως, και περί Ηλεκτρικής
 Κεφ. Ι. Περί Διαφανούς και Σκιότητος, περί Πυκνότητος και Αραιότητος, περί Σκληρότητος και Μαλακότητος, περί Ακαμψίας και Ευκαμψίας των Σωμάτων
 Κεφ. ΙΑ'. Περί Στερρότητος και Ρευστότητος, περί Θέρμης και Ψύχους, περί Υγρότητος και Ξηρασίας, περί Ελαστικότητος, περί Οσμών και Γεύσεων των Σωμάτων
 Κεφ. ΙΒ'. Περί των Νόμων της Φύσεως, του Ισαάκ Νεύτωνος
 Μέρος Δεύτερον
 Κεφ. Α'. Περί Κοσμολογίας εν γένει, περί Διαστήματος του κόσμου, περί Κενού, Διαμονής ή περί Χρόνου
 Κεφ. Β'. Περί Ουρανολογίας, ή διδασκαλίας των Ουρανίων Σωμάτων και πρώτον, περί Ηλιογραφίας, ή Θεωρίας του Ηλίου
 Κεφ. Γ'. Περί Σεληνογραφίας, ήτοι Θεωρίας της Σελήνης
 Κεφ. Δ'. Περί Πλανητογραφίας ή Θεωρίας των Πλανητών
 Κεφ. Ε'. Περί Κομητογραφίας ή Θεωρίας των Κομητών
 Κεφ. ΣΤ'. Περί Αστρογραφίας ή Θεωρίας των Απλανών Αστέρων
 Μέρος Τρίτον
 Κεφ. Α'. Περί Αερολογίας εν γένει, ήτοι Θεωρίας του Αέρος, περί της εξαισίου φύσεως, ιδιοτήτων, και αποτελεσμάτων αυτού
 Κεφ. Β'. Περί Ανεμογραφίας, ή Θεωρίας των Ανέμων
 Κεφ. Γ'. Περί Μετεωρογραφίας, ή Θεωρίας των Μετεώρων εν γένει δηλ. περί Ατμών, Ομίχλης, Νεφών, Όμβρου ήτοι βροχής, Δρόσου, Χιόνος, Πάγου , Κρυστάλλου, Βροντής, Αστραπών, περί καιομένου Πυρός, πετομένου Δράκοντος, και άλλων τοιούτων φαινομένων
 Κεφ. Δ'. Περί Φασματογραφίας, ή φιλοσοφικής εξηγήσεως των Ουρανίων φαινομένων, δηλ. περί του Ουρανίου Τόξου, περί Παρηλίων, και Παρασελήνων, κτ.
 Παράρτημα. Περί Αέρος
Παροράματα
 Πίνακες

Βιέννη
1799