ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Η Λογική παρά του Κονδιλλιάκ (Βιέννη, 1801)

pdf16

view

Προμετωπίδα
Εξώφυλλο
Πλούταρχος, εν τω περί του ακούειν
 Πίναξ των περιεχομένων κεφαλαίων εις αυτό το σύγγραμμα
Είδησις εις τους αναγνώστας
 Προοίμιον εις όλην την βίβλον του μεταφραστού
 Υποκείμενον αυτού του Συγράμματος
 ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ. Πώς η Φύσις η ιδία μας διδάσκει την ανάλυσιν και πώς, κατ' αυτήν την μέθοδον, εξηγεί τινάς την αρχήν και την γένεσιν, τόσον των ιδεών, όσων και των δυνάμεων της ψυχής
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Πώς η Φύσις μας διδάσκει τα πρώτα μαθήματα της τέχνης του στοχάζεσθαι
 ΚΕΦ. Β'. Ότι η ανάλυσις είναι η μόνη μέθοδος διά να αποκτήσωμεν γνώσεις. Πώς την μανθάνομεν από την ιδίαν Φύσιν
 ΚΕΦ. Γ'. Ότι η ανάλυσις κάμνει τον ορθόν νουν
 ΚΕΦ. Δ'. Πώς η Φύσις μας κάμνει να παρατηρήσωμεν τα αισθητά υποκείμενα, διά να μας δώση ιδέας διαφόρων ειδών 
 ΚΕΦ. Ε'. Περί των ιδεών των πραγμάτων τα οποία δεν υποπίπτουν εις τας αισθήσεις
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Εξακολούθησις της ιδίας υποθέσεως
 ΚΕΦ. Ζ'. Ανάλυσις των δυνάμεων της ψυχής
 ΚΕΦ. Η'. Εξακολούθησις της ιδίας υποθέσεως
 ΚΕΦ. Θ'. Περί των αιτιών της αισθητικότητος και της μνήμης
 ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ. Η ανάλυσις θεωρημένη εις τους τρόπους της και αποτελέσματά της, ή η τέχνη του συλλογίζεσθαι καταντημένη εις μίαν γλώσσαν καλοφκιασμένην 

 ΚΕΦ. Α'. Πώς αι γλώσσαι οπού χρεωστούμεν εις την Φύσιν, σχηματίζουν ένα σύστημα όπου κάθετι είναι εντελώς δεμένον, και πώς πλανώμασθε όταν αλησμονούμεν τα μαθήματα της
 ΚΕΦ. Β'. Πώς η διάλεκτος η σχηματική αναλύει τον στοχασμόν
 ΚΕΦ. Γ'. Πώς αι γλώσσαι είναι μέθοδοι αναλυτικαί. Ατέλειαι αυτών των μεθόδων
 ΚΕΦ. Δ'. Περί της επιρροής των γλωσσών
 ΚΕΦ. Ε'. Θεωρίαι επάνω εις τας αφηρημένας και γενικάς ιδέας, ή πώς η τέχνη του συλλογίζεσθαι καταντά εις μίαν γλώσσαν καλοφκιασμένην
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Πόσον απατώνται εκείνοι οπού κιτάζουν τους ορισμούς ως το μόνον θεραπευτικόν των καταχρήσεων των γλωσσών
 ΚΕΦ. Ζ'. Πόσον είναι απλούς ο συλλογισμός όταν η γλώσσα η ιδία είναι απλή
 ΚΕΦ. Η'. Εις τι στέκεται όλον το τέχνημα του συλλογίζεσθαι
 ΚΕΦ. Θ'. Περί των διαφόρων βαθμών της βεβαιότητος και της εναργείας, περί των εικασιών και περί της αναλογίας
 Πρόβλημα διαπορηθέν από τον μαθηματικόν Αλεμβέρτον, και λυθέν από τον Συγγραφέα
 ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Πρόβλημα ΜΕ'
Επιδιορθώσεις

Βιέννη
1801