ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μαθήματα της Nαυτικής Eπιστήμης, τόμος Α' (Βονωνία, 1806)

pdf16

view

Eξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Προς τους Εντευξομένους Έλληνας
 Πίναξ των εν τω πρώτω Τόμω περιεχομένων 
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 Εισαγωγή
 Τμήμα Πρώτον
 Τμήμα Δεύτερον
 Τμήμα Τρίτον
 Τμήμα Τέταρτον
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Περί Αστρονομικών υπολογισμών
 Τμήμα Πρώτον
 Τμήμα Δεύτερον. Περί του Υπολογισμού των Φάσεων της Σελήνης, και περί των Παλιρροιών
 Τμήμα Τρίτον. Περί των μέσων, τα οποία μεταχειριζόμεθα εις την Θάλασσαν προς εύρεσιν του πλάτους, και μήκους δια της παρατηρήσεως των ’στρων
 Τμήμα Τέταρτον. Ζητήματα, και Προβλήματα αστρονομικά με τας λύσεις αυτών δια μέσου διαφόρων Μεθόδων
 Συναγωγή πινάκων τινών αστρονομικών
 Σχήματα

Βονωνία
1806