ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ο Eμπορικός Kώδηξ της Γαλλίας (Βιέννη, 1817)

pdf16

view
 • Εξώφυλλο
 •  Αφιέρωσις
 •  Εισαγωγικά Προλεγόμενα
 •  ΒΙΒΛΙΟΝ A΄. Περί του Εμπορίου εν γένει.
 •  Τίτλος α΄. Περί των εμπορευομένων.
 •  Τίτλος β΄. Περί εμπορικών καταστίχων.
 •  Τίτλος γ΄. Περί συντροφιών.
 •  Τίτλος δ΄. Περί της διαιρέσεως των υπαρχόντων.
 •  Τίτλος ε΄. Περί εμπορικών βουρσών, συναλλαγματικών, πρακτόρων και μεσιτών.
 •  Τίτλος ς΄. Περί παραγγελματιών.
 •  Τίτλος ζ΄. Περί αγορών, και πωλήσεων.
 •  Τίτλος η΄. Περί συναλλαγματικών, ομολογίας εις διαταγήν πληρωτέας, και της προγραφής αυτών.
 •  ΒΙΒΛΙΟΝ Β΄.Περί του θαλασσινού Εμπορίου.
 •  Τίτλος α΄.Περί καραβίων, και άλλων θαλασσινών πλοίων.
 •  Τίτλος β΄.Περί κρατήσεως, και πωλήσεως των καραβίων.
 •  Τίτλος γ΄.Περί ιδιοκτητών των καραβίων.
 •  Τίτλος δ΄.Περί του κυβερνήτου.
 •  Τίτλος ε΄.Περί μισθώσεως, και μισθών των ναυτών, και των λοιπών επιβατών.
 •  Τίτλος ς΄.Περί ναυλωτικού, και ναυλώματος.
 •  Τίτλος ζ΄.Περί του φορτωτικού.
 •  Τίτλος η΄.Περί του ναύλου.
 •  Τίτλος θ΄.Περί θαλασσοδανείων.
 •  Τίτλος ι΄.Περί κινδυνασφαλειών.
 •  Τίτλος ια΄.Περί αβαριών.
 •  Τίτλος ιβ΄.Περί εκβολής και συνεισφοράς.
 •  Τίτλος ιγ΄.Περί προγραφών.
 •  Τίτλος ιδ΄.Αποτελέσματα της αναποδεκτικότητας.
 •  ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄.Περί πτωχειών, και χρεωκοπιών.
 •  Γενικαί διαταγαί.
 •  Τίτλος α΄.Περί πτωχείας.
 •  Τίτλος β΄.Περί παραιτήσεως των υπαρχόντων.
 •  Τίτλος γ΄.Περί της εξαγοράς, ήτοι επαναλήψεως.
 •  Τίτλος δ΄.Περί των χρεωκοπιών.
 •  Τίτλος ε΄.Περί της επανορθώσεως.
 •  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ-BIBΛΙΟΝ Γ΄.
 •  Τίτλος ι΄.Περί του δανείου.
 •  Τίτλος ια΄.Περί παρακαταθήκης, και μεσεγγύου.
 •  ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
 • Ιστορικαί Σημειώσεις
 • Παροράματα
Βιέννη
1817