ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Γεωγραφίας (Βενετία, 1728)

pdf16

view

Εικόνα Εξωφύλλου
Εξώφυλλο
 Αφιέρωση
 Τοις Εντευξομένοις
 Βίος του Μακαρίτου και Αοιδίμου ΜΕΛΕΤΙΟΥ, Συγγραφέως της παρούσης Βίβλου
 Επιγράμματα
’δεια Εκτύπωσης
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. Περί των Επαρχιών της Ευρώπης κατά Μέρος
 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Ισπανία
 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Γαλλία
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Ελουητία
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ. Βέλγιον
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ. Βρετανία
 ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ. Νοουεργία
 ΤΜΗΜΑ ΕΝΝΑΤΟΝ. Σουηκία
 ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ. Δανία
 ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ. Γερμανία
 ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ. Πολωνία
 ΤΜΗΜΑ ΙΓ', Μοσκοβία
 ΤΜΗΜΑ ΙΔ', Ταρταρία
 ΤΜΗΜΑ ΙΕ', Δακία
 ΤΜΗΜΑ Ι', Ουγγαρία
 ΤΜΗΜΑ ΙΖ', Ιταλία
 ΤΜΗΜΑ ΙΗ', Ελλάς
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Περί της Ασίας
 Γενικά
 ΤΜΗΜΑ Α'
 ΤΜΗΜΑ Β'. 
 ΤΜΗΜΑ Γ'. 
 ΤΜΗΜΑ Δ'. 
 ΤΜΗΜΑ Ε'. Ταρταρία
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Περί της Λιβύης, ήτοι της Αφρικής
 ΚΕΦ. Α'. Γενικά
 ΤΜΗΜΑ Α'. 
 ΤΜΗΜΑ Β'. Περί της Βαρβαρίας
 ΤΜΗΜΑ Γ'. Περί της Βιλεδουλγερίδι Χώρας
 ΤΜΗΜΑ Δ'. Περί της Ζκαρά Χώρας, ήτοι της Ερήμου
 ΤΜΗΜΑ Ε'. Περί της Νιγριτίας Χώρας
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ. Περί της Ανωτέρας Αιθιοπίας
 ΤΜΗΜΑ Ζ'
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Αμερική
 ΚΕΦ. Α'. Περί της Αμερικής
 ΚΕΦ. Β'. Περί των Επαρχιών της Βορείας Αμερικής, ήτοι της Μεξικανής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί της Φλώριδας Επαρχίας της Βορείας Αμερικής
 ΚΕΦ. Δ'. Περί της Νέας Ισπανίας
 ΚΕΦ. Ε'. Περί των Επαρχιών της Νοτίας Αμερικής, και πρώτον περί της Περού
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί της Χίλι Επαρχίας της Τουκομανίας και της Χίκας
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί της Βρασιλίας και τα εξής
 ΚΕΦ. Η'. Περί των Νήσων της Αμερικής
 ΚΕΦ. Θ'. Περί της Αγνώστου Γης
 ΠΙΝΑΞ Των Περιεχομένων εν τη παρούση Βίβλω

Βενετία
1728