ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Χημείας επιτομή, τόμος Ι (Βιέννη, 1808)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Ο Μεταφραστής προς τους Έλληνας
 Πρόλογος του Συγγραφέος
 Εξήγησις των κυριωτέρων λέξεων
 ΚΕΦ. Α΄. Περί απλών και συνθέτων σωμάτων, περί συνεκτικής δυνάμεως και συγγενείας, και περί διαλύσεως και συνθέσεως
 ΚΕΦ. Β΄. Περί των πράξεων της Χημείας
 ΚΕΦ. Γ΄. Περί φυσικών ιδιοτήτων των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Δ΄. Περί ενώσεως του πυρός μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Ε΄. Σύνθεσις του οξυγόνου μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΣΤ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των εκ του οξυγόνου συνθέτων, και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Ζ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας, την οποίαν εις άλληλα κάμνουσι τα εκ του οξυγόνου και τινος των απλών ουσιών σύνθετα σώματα
 ΚΕΦ. Η΄. Συνθέσεις του υδρογόνου μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Θ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των εκ του υδρογόνου και τινος των απλών ουσιών συνθέτων σωμάτων και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Ι΄. Περί της εις άλληλα αμοιβαίας ενεργείας των εκ του υδρογόνου και τινος απλού συνθέτων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΑ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των εκ του υδρογόνου, και τινος απλού συνθέτων σωμάτων, και των εκ του οξυγόνου και τινος απλού
 ΚΕΦ. ΙΒ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας του αζώτου και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΓ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των εκ του αζώτου και τινος απλής ουσίας συνθέτων σωμάτων, και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΔ΄. Περί των συνθέσεων του άνθρακος μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΕ΄. Ενώσεις του θείου μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΣΤ΄. Περί της συγγενείας των θειούχων και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΖ΄. Περί της αμοιβαίας συγγενείας των θειούχων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΗ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των θειούχων και των εκ του οξυγόνου και απλού τινος συνθέτων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΘ΄. Ενώσεις του φωσφόρου μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Κ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των φωσφορούχων και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΑ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των φωσφορούχων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΒ΄. Περί της ενεργείας των φωσφορούχων εις τα εκ του οξυγόνου και τινος απλού σύνθετα σώματα
 ΚΕΦ. ΚΓ΄. Περί της ενεργείας των φωσφορούχων σωμάτων εις τα του αζώτου, υδρογόνου, άνθρακος, και θείου μίγματα
 ΚΕΦ. ΚΔ΄. Περί ενώσεων των μετάλλων μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΕ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των κραμάτων και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΣΤ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των μεταλλικών κραμάτων και των εκ του οξυγόνου και τινος απλής ουσίας συνθέτων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΖ΄. Περί της ενεργείας των κραμάτων εις τα εκ του αζώτου, ή υδρογόνου, ή άνθρακος, ή θείου, ή φωσφόρου κ.τ.λ. και τινος απλής ουσίας σύνθετα σώματα
 ΚΕΦ. ΚΗ΄. Περί της του αλικού οξέος εις τα απλά σώματα ενεργείας
 ΚΕΦ. ΚΘ΄. Περί των ενώσεων του ρευστικού οξέος μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. Λ΄. Περί των ενώσεων του χρυσοκολλικού οξέος μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΛΑ΄. Ένωσις των γαιών μετά των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΛΒ΄. Περί της αμοιβαίας ενεργείας των γεωδών και καλικών μιγμάτων και των απλών σωμάτων
 ΚΕΦ. ΛΓ΄. Περί της ενεργείας των εκ του οξυγόνου και απλού σώματος συνθέτων εις τα εκ των γαιών και απλού, και εκ των καλίων και απλού σώματος συνθέτων
 Απόσπασμα εκ της εφημερίδος της Βιέννης
 Πίναξ των Κεφαλαίων και ’ρθρων, των εις το πρώτο μέρος περιεχομένων

Βιέννη
1808