ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Των κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία (Βιέννη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
Προμετωπίδα
 Προλεγόμενα - Αφιερώσεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. Α'. Προϋπάρχουσαι γνώσεις των Καμπύλων εν γένει, και όπως αναλυτικώς εκτίθενται τα αρχοειδέστερα αυτών ιδιώματα, η μέθοδος
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. Β'. Περί Φύσεως των Κωνικών τομών ήδη εν επιπέδω καταγραφεισών, και περί των κατά τας Διαμέτρους αυτών αρχοειδεστέρων ιδιωμάτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Περί των κατά τας Κωνικάς Τομάς, όσα εκ των κατ' αυτάς Διαμέτρων πηγάζει, Ιδιωμάτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Περί ιδιωμάτων της Υπερβολής, όσα εκ της των κατ' αυτήν Ασυμπτώτων απονάει θεωρίας 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Προβλήματα τινά επί των Κωνικών Τομών
Παροράματα
 Ονόματα των φιλογενών Συνδρομετών εις έκδοσιν της παρούσης Βίβλου
 Πίνακες

Βιέννη
1803