ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμος IV (Βιέννη, 1820)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Αφιέρωση
 Πίναξ των κεφαλαίων
 Πρακτική Φιλοσοφία

 Προδιοίκησις. Τι είναι πρακτική φιλοσοφία, και τίνα τα μέρη της
 Περί Δικαίου
 Ηθική
 Ηθική Θεολογία
 Επίμετρον. Παιδαγωγική

 Προδιοίκησις. Τι είναι Παιδαγωγική
 Παιδαγωγικής Μέρος Α'. Καθαρά Παιδαγωγική
 Παιδαγωγικής Μέρος Β'. Εφηρμοσμένη Παιδαγωγική
 Σύντομος ιστορία της παιδαγωγίας
Διορθώσεις
 Πίναξ των περιεχομένων εις όλην την βίβλον
 Κατάλογος συνδρομητών του Γ' και Δ' Τόμου
Παροραμάτων διόρθωσις

Βιέννη
1820