ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνοψις επιστημών διά τους πρωτοπείρους (Βιέννη, 1819)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Πρόλογος
 Αριθμητική
 Περί της σημασίας των αριθμητικών χαρακτήρων
 Περί Συνάψεως καί Αφαιρέσεως
 Περί Πολλαπλασιασμού
 Περί Διαιρέσεως ή Μοιρασμού
 Περί συμμιγών αριθμών
 Περί Κλασμάτων
 Περί Λόγου και Αναλογίας και της Μεθόδου των τριών
 Περί Βαθμών και Ριζών
 Περί του Συμβολικού Λογισμού
 Γεωμετρία
 Επιπεδομετρία
 Στερεωμετρία
 Γεωγραφία
 Εισαγωγή
 Προβλήματά τινα επιλυόμενα διά της γηίνης σφαίρας
 Φυσικά της Γης μέρη
 Περί του ανθρώπου
 Μεταβολαί της Γης και των ανθρώπων
 Περί Χρήσεως Γεωγραφικών Πινάκων
 Γενική της Γης Διαίρεσις
 Ευρώπη
 Ευρωπαία Τουρκία
 Αυστρία
 Γερμανία
 Προυσσία
 Πολωνία
 Ευρωπαία Ρωσσία
 Σουηκία και Νορβηγία
 Δανιμαρκία
 Γαλλία
 Ολλανδία
 Βρετανία και Ιρλανδία
 Ισπανία
 Πορτουγαλλία
 Ελβετία
 Ιταλία
 Επτάνησος πολιτεία
 Μάλτα
 Ασία
 Αφρική
 Αμερική
 Αυστραλία
 Πίναξ των επισημοτέρων πόλεων μετά σημειώσεως του πλάτους αυτών και του μήκους
 Αστρονομία

 Περί Ουρανού και των εις αυτόν φαινομένων Αστέρων
 Περί των εις τον Ουρανόν νοουμένων κύκλων
 Περί της Ουρανίου τεχνητής σφαίρας
 Περί των εις την τεχνητήν σφαίραν ειδωλοποιημένων αστερισμών
 Περί χρήσεως των τεχνητών σφαιρών ουρανίου καί γηίνης
 Περί του Πλανητικού συστήματος
 Λογική και Ηθική

 ΛΟΓΙΚΗ. Περί εννοιών και όρων
 ΛΟΓΙΚΗ. Περί ορισμού και διαιρέσεως
 ΛΟΓΙΚΗ. Περί κρίσεως και προτάσεως
 ΛΟΓΙΚΗ. Περί Συλλογισμού
 ΗΘΙΚΗ
 ΗΘΙΚΗ. Τι χρεωστεί να κάμνη ο άνθρωπος εις τον εαυτόν του
 ΗΘΙΚΗ. Τι χρεωστεί να κάμνη ο άνθρωπος εις τους άλλους
 ΗΘΙΚΗ. Περί Συνθηκών ή Συναλλαγμάτων
 ΗΘΙΚΗ. Τι χρεωστεί να κάμνη ο άνθρωπος εις τον Θεόν
 ΗΘΙΚΗ. Δια τίνων μέσων εμπορούμεν ν' αποκτήσωμεν την αρετήν
 ΠΙΝΑΞ των περιεχομένων εις την βίβλον ταύτην 
Τυπογραφικών σφαλμάτων διόρθωσις
 Σχήματα

Βιέννη
1819