Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄,291] ή Αναστάσιος, [Τ.Ε.,Α΄,286] Δερβισάνος, 1734