Διδάσκαλοι

1779
1780
1779-1780 [Τ.Ε,Α',172], [Δ.Καμπούρογλου.,"Αθηνά",τομ.ΚΖ',1916,σ.215].