Διδάσκαλοι

1817
1817, [Τ.Ε.,Α΄,105], [Μιχ. Περδικάρης, Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλητος, Βιέννη, 1817].