Σχολάρχες

1815
1815, (220γρ.), [Τ.Ε.,Α΄,61, σημ.2], [Ευλόγιος Κουρίλας, «Θρακικά», 1935, τομ.στ΄, σ.12, εκ κωδ. Μ. Λαύρας,σ.179α)]