Σχολάρχες

1772
1772{2}, υποδιευθυντής ( υποδιευθυντής του Κωνσταντίνου Οικονόμου).