Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Δελτία 73 περιέχοντα "πίνακα Α' του περί ιατρικής εκ του ιδιογράφου μου"
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
478
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.3