Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Γεωγραφικαί σημειώσεις περί Σμύρνης, Σάρδεων
Γεωγραφία
0
0
Άγνωστος
21,6x16,9
φ. 2
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
324
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.3