Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Aphorismes d' Hippocrate.
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
279
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1135.3