Χειρόγραφα

Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ' επιτομήν της λογικής πραγματείας.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
21x15
φφ. 89
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1314
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134