Χειρόγραφα

α) Περί των δώδεκα μεγάλων ορέων της γης. β) Περί των τεσσάρων μεγάλων θαλασσών της γης. γ) Περί του ωκεανού ποταμού. δ) Περί Παραδείσου Διήγησις. ε) Περί των επτά κλιμάτων της γης. στ) Περί των σεισμών της γης πώς γίνονται. ζ) Περί των θερμών υδά
Γεωγραφία
1601
1630
Άγνωστος
16x11
φφ. (7;)
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1308
Αρχές 17ου αι. Ελλιπές στο τέλος.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134