Χειρόγραφα

Ανωνύμου [σως Θεοφίλου του Κορυδαλέως] Περί Φυσικής Ακροάσεως.
Φυσική
1725
1725
Άγνωστος
29x21
φφ. 367
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1303
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134