Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα συνοπτικά και Ζητήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν. Άτιτλο υπό Νικολάου Κούρσουλα.
Αστρονομία-Λογική-Φυσική
1766
1766

Άγνωστος
24x17
φφ. 163
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1153
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού
ΒΒ 1134