Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν Πραγματείαν.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
22x16
φφ. 200
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1151
Περιέχει το 1150.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134